본문 바로가기
SMART ANYANG

The Official Website of
ANYANG City Hall

Thông tin sinh hoạt

  1. Thông tin sinh hoạt
  2. Tin tức mới

Tin tức mới

Thong tin sinh ho?t > Tin t?c m?i(새소식) 상세보기 - title, Contents, Attachment 정보 제공
Thông tin về Chương trình Hoàn tiền bằng Phiếu quà tặng Onnuri nửa đầu năm 2024
Contents Chương trình hoàn tiền bằng phiếu quà tặng Onnari lên tới 20.000 won tùy thuộc vào số tiền đã mua các mặt hàng thủy hải sản, nông sản và gia súc, gia cầm nội địa được diễn ra như sau.

1. Thời gian chương trình : Ngày 6/4/2024 (Thứ 7) ~ Ngày 19/4/2024 (Thứ 6)
※ Không diễn ra vào ngày 10/4 (bầu cử Quốc hội)
2. Chợ tổ chức : Chợ Gwangyang Anyang
- Địa điểm hoàn tiền : Quầy hoàn tiền trước Phòng họp Thương nhân của Chợ Gwanyang
3. Nội dung : Hoàn tối đa 30% giá trị của các mặt hàng thủy hải sản · nông sản · gia súc và gia cầm nội địa mua trong ngày bằng phiếu quà tặng Onnuri
※ Có thể được hoàn tối đa 20.000 won/người trong từng khoảng thời gian từ ngày 6/4 (Thứ 7) đến ngày 12/4 (Thứ 6) và từ ngày 13/4 (Thứ 7) đến ngày 19/4 (Thứ 6)
- Mua trên 34.000 won ~ dưới 67.000 won : Hoàn lại 10.000 won
- Mua trên 67.000 won : Hoàn lại 20.000 won
4. Chủ quản : Bộ Đại dương và Thủy sản, Bộ Nông nghiệp, Lương thực và Nông thôn
Attachment