본문 바로가기
SMART ANYANG

The Official Website of
ANYANG City Hall

Thông tin sinh hoạt

  1. Thông tin sinh hoạt
  2. Tin tức mới

Tin tức mới

Thong tin sinh ho?t > Tin t?c m?i(새소식) 상세보기 - title, Contents, Attachment 정보 제공
Hỗ trợ phiếu mua (voucher) sản phẩm vệ sinh cho thanh thiếu niên nữ
Contents ❍ Chi tiết dự án
- Nhằm hỗ trợ phát triển lành mạnh và bảo đảm quyền được chăm sóc sức khỏe thông qua việc cung cấp phiếu mua sản phẩm vệ sinh (băng vệ sinh) cho thanh thiếu niên nữ.
❍ Đối tượng hỗ trợ : Thanh thiếu niên là nữ giới, từ 9 ~ 24 tuổi
- Người thụ hưởng các quyền lợi về sinh kế · chăm sóc y tế · nhà ở · giáo dục theo 「Luật An ninh Sinh kế Cơ bản Quốc gia」
- Người thuộc tầng lớp khó khăn tiếp theo căn cứ theo 「Luật An ninh Sinh kế Cơ bản Quốc gia」
- Người đủ điều kiện nhận hỗ trợ theo Điều 5 và khoản 2 Điều 5 của 「Luật hỗ trợ gia đình bố mẹ đơn thân」
❍ Thời gian đăng ký
- Từ tháng 1 đến ngày 24 tháng 12
❍ Thủ tục đăng ký
- Người đăng ký : Cá nhân là đối tượng thanh thiếu niên, người bảo hộ chính bao gồm ba mẹ, v.v.
- Cách đăng ký : Đến trực tiếp tại Trung tâm Phúc lợi Hành chính nơi đăng ký thường trú hoặc qua trực tuyến trên trang web · ứng dụng ‘Bokjiro’
❍ Chi tiết hỗ trợ
- Chi phí mua sản phẩm vệ sinh được nạp dưới dạng điểm phiếu mua trong Thẻ Hạnh phúc Quốc dân
- Điểm phiếu mua năm 2024 có thể dùng được đến ngày 31 tháng 12 năm 2024
❍ Liên hệ
- Đội Thanh thiếu niên thuộc Phòng Giáo dục và Thanh thiếu niên của Tòa thị chính Thành phố Anyang (☎ 031-8045-2725)
Attachment