본문 바로가기
SMART ANYANG

The Official Website of
ANYANG City Hall

Thông tin sinh hoạt

  1. Thông tin sinh hoạt
  2. Tin tức mới

Tin tức mới

Thong tin sinh ho?t > Tin t?c m?i(새소식) 상세보기 - title, Contents, Attachment 정보 제공
Tổ chức sửa chữa miễn phí sản phẩm điện lạnh bị ngập nước
Contents □ Giới thiệu khái quát
Thông qua trung tâm CSKH của 3 công ty, tiếp nhận đăng ký qua điện thoại và hỗ trợ cử đội kỹ thuật tới tận nhà sửa chữa miễn phí cho các gia đình bị thiệt hại
※ Với đồ điện, điện tử kích thước nhỏ(điện thoại, máy sấy, bàn là): Có thể sửa chữa miễn phí tại trung tâm CSKH gần nhà.

□ Số điện thoại trung tâm CSKH
※ Điện tử Samsung (1588-3366)
※ Điện tử LG (1544-7777)
※ winiaaid (1588-1588‧9588)
Attachment