본문 바로가기
SMART ANYANG

The Official Website of
ANYANG City Hall

Thông tin sinh hoạt

  1. Thông tin sinh hoạt
  2. Tin tức mới

Tin tức mới

Thong tin sinh ho?t > Tin t?c m?i(새소식) 상세보기 - title, Contents, Attachment 정보 제공
Trung tâm Giáo dục Lễ nghi TP Anyang thông báo chương trình đào tạo tháng 8 「Lớp học Quân tử」
Contents Phòng ban liên quan Phòng Phụ nữ và Gia đình

Trung tâm Giáo dục Lễ nghi TP Anyang tổ chức chương trình sinh hoạt hè đặc biệt tháng 8, 「 Lớp học Quân tử 」. Rất mong nhận được nhiều sự tham gia.
- Lớp mới tháng 8 : Lớp Trà đạo (thứ 6 hàng tuần), Lớp học Quân tử (lớp hè đặc biệt, ngày 13/8~18/8)
- Liên hệ đăng ký : Trung tâm Giáo dục Lễ nghi TP Anyang ☏ 384-6983
- Chương trình luôn tuân thủ các quy tắc quy tắc phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời, tùy thuộc vào cấp độ Giãn cách xã hội, hình thức và tiêu chí của các chương trình có thể thay đổi.
Attachment